Meta-Etik Nedir? Meta-Etik Çözümleme Nasıl Yapılır?

Felsefede kavramları ilişkilendirmek her zaman etkili bir yöntem olmuştur. Bu nedenle meta-etik incelenirken öncelikle etik ile başlamak doğru olacaktır. Etiğin bir bölüm olduğunu kabul etmek kavramların anlaşılmasını da kolaylaştıracaktır. Tutum, üslup ve sorgulama yöntemleri etik özellikler arasındadır. Ahlakı, hakikati ve hayatı algılarken dikkate aldığımız özellikleri prensip olarak benimsemek etiğin yapı taşıdır. Daha basit bir ifadeyle etik; Herhangi bir konuyu ele alırken ve tartışmaya açarken tarafsız bir tutum sergilemek olarak düşünülebilir. Bu makalede “Meta-etik nedir?” ve “Meta-etik analiz nasıl yapılır??” Sorularının cevaplarına odaklanacağız. Meta-etik araştırılırken etikle olan bağlantısının çözülmesi, anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse meta-etik; Etiğin duygu ve tutumların ötesine geçemeyeceğini vurguluyor ve bir karar verme temeli olmadığını savunuyor. Meta-etik, etiğin özünü ve doğasını bozmadan anlamlandırmaya çalışır.

Meta-Etik Nedir?

Meta-etik nedir?“Meta-etik nedir?” “Etiğe aykırı bir yaklaşım” sorusunun en kısa cevabı olacaktır. Meta-etik, etiğe yönelik dört yaklaşımdan biridir. Liste halinde baktığımızda etik konusundaki dört yaklaşım şunlardır: Meta-etik Normatif etik Tanımlayıcı etik Uygulamalı etik Meta etik, uygulamalı etiğin tam tersi bir yaklaşımdır. Ancak etik eğitimi alırken diğer tüm yaklaşımları dikkate almak ve bunlardan yararlanmak önemlidir. Örneğin uygulamalı etiğin praksi alabilmesi için meta-etiğe ihtiyacı vardır. Meta-etiği daha da tanımlamak ve konuyu basitleştirmek adına, iyinin ve kötünün etik açısından önemini anlamak için meta-etik yaklaşımını kullandığımızı örnek olarak gösterebiliriz. Etik kavramının daha detaylı açıklanması meta-etiğin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle normatif etiğin diğer ahlak dallarından ayrı tutulması gerekmektedir.

Normatif Etik Nedir?

Immanuel KantImmanuel Kant Normatif etiğin ne olduğunu anlamak, meta-etiğin ne olduğunu ve ne olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Normatif etik, daha çok Immanuel Kant ile özdeşleştirilen ve determinizm olarak da adlandırılabilecek determinizme dayanmaktadır. Yüzeysel olarak pragmatizme, yani faydacılığa eşdeğer görülebilir. Normatif etik yaklaşımda amaç toplumun çıkarlarına uygun hareket etmektir. Ancak kişinin hedef ve eylemlerinde kendi çıkarlarını ön planda tutması olarak da özetlenebilir. Çoğulcu zevk olarak adlandırılan ve bir tür demokratik tercih olarak değerlendirilebilecek normatif etik, zamanla heteronormatif yanılsamalar gibi güçlülerin çıkarına olan bir duruma evrilmiştir. Meta-etik, normatif yaklaşımların ahlaki yargılarını ve kavramlarını analiz eder. Bu analizin nedeni normatif etiği eleştirebilecek verilere sahip olmaktır. Meta-etik, karşı çıktığı diğer yaklaşımları incelerken veya eleştirirken her zaman ilk ilkeleri üzerinde yoğunlaşır. Çünkü normatif yaklaşımlar, ilk ilkelerinin bozuk bir versiyonunu temsil ediyor.

Normatif Etikte Yaklaşımlar

Etik bilginin kaynağını farklı şekillerde sunmak mümkündür: Deneyciler, Sezgiciler, Rasyonalistler. Bu üç gruptan yalnızca rasyonalistler meta-etik kavramına benzer bir yaklaşıma sahiptir. Sezgiciler ve ampiristler ise etiği içsel yollarla anlamaya çalışırlar.

Meta-Etikteki Görünümler

meta-etikte görüşlerMeta-etik alanındaki görüşler farklı yaklaşımlarla desteklenmektedir. Meta-etik açıklanırken bu kavramı farklı şekillerde ele alan yaklaşımlardan da bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki metafizik kavramını etik anlayışa göre yeniden tanımlamaya çalışan ve meta kavramını bir alan olarak tanıyan filozoflardır. Bu kesim, etiği bir felsefe alanı olarak gördüğü için metafiziğin realizmle çelişen kısımlarını ayırmaya çalışmaktadır. Diğer yaklaşımlar ise meta-etik üzerinden bir etik anlayışı geliştirmek istemektedir. Meta-etik analizler sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak bir etik geliştirirken, elde edilen sonuçları yalnızca entelektüelliğin başlangıç ​​noktası olarak görürler. Diğer yaklaşımlar, etiği bilgilendirici veri olarak temellendirmek için meta-etik kullanır. Meta-etikten yararlanarak etiğin anlam ya da gerekçe açısından sorgulanmasını sağlamayı amaçlarlar.

Meta-Etik Analiz Nedir?

meta-etik analizMeta-etik analiz ahlaki analiz olarak değerlendirilebilir. Kısaca ahlaki durumların analizi denilebilir. Meta-etik analiz etiğin değişkenliğini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunu da dil aracılığıyla başarır. Herhangi bir ahlaki durumu sadece ahlaki yargılarla açıklamaya 'eptimem' adı verilmektedir. Bir önerme olarak eptimem, etik açıdan bir yargıya varmak için yeterli değildir. Ancak aynı duruma meta-etik bir analiz getirmek, ahlaki yargılardan çıkarımlar yapılarak ve gerçekçilikle ele alınmadığından herkes tarafından kabul edilebilir bir olgu haline gelir.

Meta-Etik Analiz Nasıl Yapılır?

Meta-etik analiz, konuyu herkes için kabul edilebilir hale getirecek mantığı ortaya koyar. Yorumlama yöntemiyle en faydalı ve tek pragmatik yolu ortaya koyar. Son olarak meta-etik analizi örnekleyerek yazımızı sonlandırabiliriz:

Meta-Etik Yaşam ve Ölüm Örneği

Çölün ortasında aç ve susuz bir insan vardır. Bu bireyi X olarak ifade edebiliriz. Bu çölün kenarından arabası ile geçen bir birey daha var. Bu kişiye Y adını verelim. Eğer Y kişisi X'i arabasına almazsa X ölecek. Bu Y'nin hayatındaki hiçbir durumu değiştirmez. Y'nin X'i neden arabaya alması gerektiğini etik olarak açıklamak için meta-etiğe ihtiyacımız var. Ahlaki yargılara takıntılı olduğumuz için X'e yardım etmek için vicdana başvurabilirdik. Ancak bu durumda herkes için kabul edilebilir bir sonuca ulaşamadık. X'in öldüğü ya da yaşadığı ve Y'nin tek başına ya da X ile yoluna devam ettiği pek çok senaryo arasında anlamlı tek fark, Y'nin X ile birlikte yola devam etmesi seçeneğidir. Bu, etiğin kabul edilebilir olduğu için değiştirilemez olarak değerlendirilmesini destekleyebilir. Herkes için. Bu meta-etik analizdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın