Gazavatname Nedir? Gazavatname Özellikleri Nelerdir?

Savaşların ve kahramanlıkların hem Türk kültüründe hem de İslam kültüründe çok özel bir yeri vardır. Savaşlar sonucunda kazanılanlar ve bu uğurda canlarını mücadeleye adayan kahramanlar, tarih boyunca hem Türkler hem de Müslümanlar için son derece önemli bir şevk kaynağı olmuştur. Bu durum Türk ve İslam kültürünün her alanına yayılmış, ana fikrin mücadele etmek, kahramanlık göstermek ve zafer kazanmak olduğu yeni sanat akımları ortaya çıkmıştır. Gazavatname de tam olarak bu hareketlerden biri olarak görülebilir. Bu yazımızda “Gazavatname nedir, Gazavatname'nin özellikleri nelerdir?” gibi soruları yanıtlayarak hem İslam coğrafyasının hem de ülkemiz coğrafyasının yaşadığı savaşları ve zaferleri okumanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Gazavatname Ne Demektir?

gazavatname ne demek?Arapça'da gazve veya gaza olarak da yazılan Gazavat, savaşmak, savaşmak, savaşa gitmek anlamına gelir. Her zaman olduğu gibi bir kavramın ne olduğunu, neleri içerdiğini anlamak için öncelikle kavramın kendisini anlamak gerekir. Gazavatname kelimesi iki ayrı kelimenin iki mana ile birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki olan ve Arapça'da gazve veya gaza olarak da yazılan “gazavat”, savaşmak, savaşmak, savaşa gitmek anlamlarına gelir. İkinci kelimemiz “isim”, pek çok Türk edebiyatı okurunun da bildiği gibi destan anlamına gelmektedir. Gazavatname kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak için bu iki kelimeyi anlamak yeterlidir. Gazavat kelimesi Arapçadan savaşmak anlamına geldiğinden genel olarak din düşmanlarıyla savaşmak anlamında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla gazavatname kelimesi ilk etapta din düşmanlarına karşı yapılan savaşları anlatan eserler olarak değerlendirilebilir. Ancak Osmanlı döneminde örnekleri çoğalınca kelime anlamını biraz yitirmiş ve düşmanlara karşı yapılan savaşları bizlere aktaran eserlere verilen isim olmuştur. Bu eserlere gazavatname dışında gazaname de denilebilir. Gazanameler genellikle tek bir savaş hakkında yazılan eserler iken, gazavatnameler birden fazla savaş veya akın hakkında yazılan eserlerdir.

Arap, Osmanlı ve Türk Edebiyatlarında Gazavatname

Doğal olarak gazavatname eserlerine ilk kez Arap edebiyatında rastlanmıştır. O dönemde megazi olarak adlandırılan bu tür eserlerin en ünlüsü Vâkıdî'nin Kitâbü'l-Meġāzî'si olarak kabul edilmektedir. Arap edebiyatının siyer kitapları olarak adlandırılan İslam Peygamberi. Muhammed'in hayatını ve savaşlarını anlatan kitaplar da gazavatnamelerin ilk örnekleri arasında sayılabilir. Bu örnekler o dönemde Müslüman askerlerin kahramanlık duygularını arttıran bir etki yaratmıştır. Böylece İslam tarihçiliğinin yanı sıra konuya ilişkin yeni bir tarih yazıcılığı da doğmuş oldu. Arap kültürünün Osmanlı ve dolayısıyla Türk devletleri üzerinde etkili olması nedeniyle bu tür çalışmalara Osmanlı ve Türk edebiyatında da rastlamak mümkündür. Bazı tarihçiler ve edebiyatçılar gazavatname, gazaname, zafername veya fetihname adlı eserleri Selçuklu dönemine kadar götürmüş ve daha destansı bir bakış açısına sahip olan Danişmendname, Battalname gibi eserleri bu tür içerisine dahil etmişlerdir. Ancak dediğimiz gibi bu eserler destan unsurlarına göre yazıldıkları için başka bir türe ait sayılmaktadır. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaygınlaşan bu türün eserleri Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Selim'in 16. yüzyıldaki seferlerini konu alır.

Gazavatname Çeşitleri

Gazavatname ÇeşitleriGazavatname Çeşitleri16. 19. yüzyılda sayıları arttıkça gazavatnâmelerin yazılma şekilleri de değişmeye başlamıştır. Tarihçiler sayıların artmasının nedeninin Osmanlı İmparatorluğu'nun çok sayıda ve başarılı seferleri olduğunu iddia ediyor. Buna paralel olarak türün en mükemmel örneklerine 16. yüzyılda rastlamak mümkündür. Genel kabul gören anlayışa göre gazavatnâme türleri konularına göre belirlenmiş olup bu konular üç türdür: Osmanlı padişahlarından birinin hayatını ve seferleri sırasında meydana gelen bazı olayları anlatan mensur ve manzum eserler (Selimnâme). ve Süleymanname bu tür gazavatnamelerdir.) Osmanlı vezirlerinden ve ünlü komutanlardan birinin savaşları. Barbaros Hayreddin Paşa ve Tiryaki Hasan Paşa'nın seferlerini anlatan eserler bu türden sayılır. Bir seferi veya kalenin ele geçirilmesini anlatan eserler (Preveze veya Bağdat seferini anlatan gazavatnameler gibi). Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmesiyle birlikte gazavatname eserleri de değişmeye başladı. Sayıları da azalmaya başladı. Gazavatnamelerin son örneklerini 1853 Kırım Savaşı ve 1897 Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan seferine ilişkin olanlar olarak görebiliriz.

Gazavatnamenin Özellikleri Nelerdir?

Gazavatnamelerin en önemli özelliği detaylı bilgi vermesidir. Anlattıkları belirli savaşlar ve seferler çok ince ayrıntılarla anlatıldığı için, bu tür eserler tarihçiler tarafından Osmanlı kroniklerindeki boşlukları doldurmak amacıyla delil ve belge olarak da kullanılmıştır. Eserlerin bir diğer özelliği de genel olarak savaşı yürüten padişah veya komutanın öne çıkarılmasıdır. Gazavatnâmeler bu yönüyle fetihnâme türünden farklılık gösterir. Aynı zamanda bahsi geçen zaferlerden bahsedilse de destansı bir şekilde anlatılmıyor. Eserlerin amacı basitçe kazanılan zaferler hakkında detaylı ve doğru bilgileri gelecek nesillere aktarmaktır.

Gazavatname Örnekleri

Gazavat-ı Hayreddin PaşaGazavat-ı Hayreddin Paşa Osmanlı ve Türk edebiyatına baktığımızda bugüne kadar tespit edilebilen gazavatnamelerin sayısı 250'yi geçmektedir. Tespit edilen bu eserlerin 40'tan fazlası manzum ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu eserler genel olarak gazaname, gazavatname, gazavat gibi isimlerle anılmaktadır. Günümüzde gazavatnameler konusunda en kapsamlı çalışmayı Agah Sırrı Levend'in yaptığı kabul edilmektedir. Bu konuda yazdığı iki eserin adı Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavat-name ve Gazavat-nameler'idir. Bahsedebileceğimiz diğer örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz: Gazâname: Gelibolulu Mehmed Zaifi Efendi tarafından yazılmıştır. II. Murad'ın yaptığı gazaları konu alır. Gazavatname: Prizrenli Suzi Çelebi tarafından yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet ve II. 1795 beyitlik mesnevi. Beyazıt dönemindeki akıncılardan Mihaloğlu Ali Bey'in baskınlarını anlatır. Gazavat-ı Sultan Murad: Yazarı bilinmeyen eser, II. Murad'ın İzladi ve Varna savaşlarıyla başlayan seferlerini konu alıyor. Enisü'l-guzat: Fütuhi Hüseyin Çelebi tarafından yazılmıştır. 1526 yılındaki Macar seferini konu alır. Gazavat-ı Hayreddin Paşa: Seyyid Muradi tarafından yazılmıştır. Eserde Oruç ve Barbaros Reis'in 1541 yılına kadar olan seferleri anlatılmaktadır. Eser ayrıca sadeleştirilerek Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıraları adıyla ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştır. Ez-Zuhretü'n-neyirre: Yazarı bilinmeyen bu eser, Barbaros ve Oruç Reis'in Cezayir seferi sonrasında Hıristiyanların yaptığı sekiz karşı saldırıyı anlatmaktadır. Muradname. : Şehnameci Talikizade Medmeh Subhi tarafından yazılmıştır. Eserde Ferhat ve Osman Paşaların doğu seferleri ele alınmaktadır. Ayrıca sayıları 250'yi aşan bu eserlerin bazılarının yazarları da bilinmiyor. Bazı gavazatnâme eserleri, müellifleri gazânâme veya gazavatnâme olarak isimlendirmediği için bu türdeki eserler arasında değerlendirilmemiştir. Yeni kitaplar keşfetmeye hazır mısınız? İşte size güzel bir kaynak önerisi: Mutlaka Okunması Gereken Siyasi Kitaplar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın